Welkom! Dit is het Privacy beleid van Health & Leisure Platforms, handelend onder de naam BedrijfsFitnessOnline, gevestigd aan (2353 EW) Elisabethhof 19, in Leiderdorp (hierna: "BFO", "we", "wij" of "ons"). BedrijfsFitnessOnline hecht veel waarde aan jouw privacy en wij zullen jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

BedrijfsFitnessOnline is de verwerker van jouw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij jouw inschrijving voor een lidmaatschap bij een van de vestigingen genoemd op de website www.bedrijfsfitnessonline.nl of www.bedrijfsfitnessonline.nl/(naam bedrijf) ("Lidmaatschap"), of wanneer je gebruik maakt van een van onze andere diensten, zoals o.a. het aanvragen van een dagpas, brochure, of het gebruik van de website ("Website") (gezamenlijk: "Diensten"). In dit Privacybeleid beschrijven we hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan dit Privacybeleid goed door te lezen, zodat je op de hoogte bent welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan BedrijfsFitnessOnline jou direct dan wel indirect identificeren.

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken in het kader van je Lidmaatschap of het gebruik van de Diensten, zijn:

Algemene categorieën persoonsgegevens:

 • Jouw contact- en identificatiegegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, geboortedatum en geslacht. Wanneer een inschrijving via je werkgever verloopt, zal je werkgever ook inzicht hebben in deze gegevens.
 • Gegevens inzake jouw online account, zoals je gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze Website via jouw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld je IP of MAC adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie.
 • Jouw financiële gegevens, zoals jouw bankrekeningnummer, factuurgegevens of bijvoorbeeld jouw keuze voor de wijze van betaling (automatische incasso);
 • Gegevens betreffende jouw Lidmaatschap, zoals de begindatum en duur van jouw Lidmaatschap, de vestiging waar je je hebt ingeschreven, jouw bezoeken aan de vestiging, je lidmaatschapsnummer en pasnummer, je abonnementsvorm (onbeperkt of daluren), eventuele aanvullingen van groepslessen en indien van toepassing je reden van opzegging;
 • Gegevens betreffende de administratie van jouw Lidmaatschap, zoals gegevens betreffende een eventuele contractsovername, mutaties, opzeggingen en debiteurenbeheer;
 • De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;
 • Alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

BIJZONDERE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS:

 • Jouw gezondheidsgegevens, zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld informatie over eventuele zwangerschap, ziekte, of klachten over jouw gezondheid;
 • Jouw werkgever, bijvoorbeeld informatie over de naam van je werkgever, of je op basis van uitzendkracht, ZZP of vast dienstverband werkzaam bent

We verwerken alleen gezondheidsgegevens die jij vrijwillig aan ons verstrekt en alleen met jouw voorafgaande toestemming en voor de doeleinden zoals omschreven in dit Privacybeleid. Je kunt je toestemming op elk gewenst moment weigeren of intrekken, zie het gedeelte over 'Jouw rechten' onderaan dit Privacybeleid.

WAT WIJ DOEN MET JOUW GEGEVENS

BedrijfsFitnessOnline verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover BedrijfsFitnessOnline reeds persoonsgegevens van jou in haar bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

In veel gevallen ben je vrij om je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer je noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kun je mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze Diensten. Hieronder leggen wij uit wat de doeleinden zijn voor elke verwerking en op welke wettelijke grondslag dit berust.

Voor de uitvoering van onze overeenkomsten: BedrijfsFitnessOnline verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan onze Diensten, zoals bijvoorbeeld jouw Lidmaatschap. De persoonsgegevens die je in dit kader verstrekt worden verwerkt om jou de diensten te kunnen leveren die je van ons verlangt en om de (financiële) administratie te verzorgen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van jou te behandelen.

Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen: BedrijfsFitnessOnline verwerkt jouw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om onze leden en Website-bezoekers zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter te kunnen benaderen. Daarnaast verwerkt BedrijfsFitnessOnline je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, om jou te informeren over diensten of speciale acties van BedrijfsFitnessOnline die voor jou interessant kunnen zijn, indien je een BedrijfsFitnessOnline Lidmaatschap hebt.

Tot slot gebruikt BedrijfsFitnessOnline jouw persoonsgegevens om haar diensten te verbeteren, bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, om beleid en procedures uit te voeren; om haar in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of bedrijfsactiviteiten van BedrijfsFitnessOnline, een acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis.

Op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming: Met jouw toestemming kan BedrijfsFitnessOnline jouw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om actieperiode aan te kondigen. Dit omvat het versturen van marketing per e-mail, post of anderszins om jou te informeren over diensten of speciale acties van BedrijfsFitnessOnline die voor jou interessant kunnen zijn

Op jouw verzoek kan BedrijfsFitnessOnline de persoonsgegevens zoals omschreven in "bijzondere categorieën van persoonsgegevens" (zoals gegevens over jouw gezondheid) verwerken. Bijvoorbeeld indien je je abonnement wegens medische redenen tijdelijk wil pauzeren of vroegtijdig wilt stopzetten. We zullen je op dat moment ook informeren over het feit dat de gegeven toestemming op elk moment door jou kan worden ingetrokken en de manier waarop je dit kunt doen.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: BedrijfsFitnessOnline verwerkt jouw persoonsgegevens zoals in dit Privacybeleid omschreven ook om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

DELEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Alleen daartoe geautoriseerde werknemers binnen BedrijfsFitnessOnline hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij BedrijfsFitnessOnline.

Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder jouw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezelijking van doeleinden zoals omschreven in dit Privacy beleid

Zo delen wij jouw persoonsgegevens met aangesloten sportscholen voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met je sluiten. Zie voor meer informatie over hoe wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens in het Privacy beleid van de desbetreffende sportschool. Daarnaast delen wij jouw persoonsgegevens met een aantal IT-leveranciers, omdat dit noodzakelijk is voor de levering van onze Diensten.

In het geval dat een sportlocatie die aangesloten is bij BedrijfsFitnessOnline een onderdeel of vestiging verkoopt of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Tot slot kan BedrijfsFitnessOnline jouw persoonsgegevens openbaar maken aan publieke instanties indien dit noodzakelijk is in het kader van toepasselijke wettelijke verplichtingen.

DOORGIFTE VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. We zullen in dat geval de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU standaard contracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

Je hebt het recht op een kopie van alle documentatie waaruit blijkt dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door een verzoek in te dienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

MINDERJARIGEN

Indien je jonger bent dan 16 jaar is een inschrijving via BedrijfsFitnessOnline niet van toepassing. Een inschrijving als minderjarigen is alleen te bewerkstelligen als wij voorafgaand toestemming hebben verkregen van ouder of voogd en hiervoor zijn er op dit moment geen online mogelijkheden.

BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS

BedrijfsFitnessOnline neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Daarnaast ondernemen we stappen om de toegang tot jouw persoonlijke gegevens te beperken tot die personen die toegang moeten hebben voor een van de doeleinden zoals vermeld in dit Privacybeleid. Bovendien zorgt BedrijfsFitnessOnline er contractueel voor dat elke derde partij die jouw persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

BEWAARTERMIJNEN

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere:

 1. de periode gedurende welke we een lopende relatie met je hebben (zoals jouw Lidmaatschap)
 2. of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan BedrijfsFitnessOnline onderworpen is; e
 3. of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

COOKIES

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken onder andere om te begrijpen hoe onze services worden gebruikt, om bugs en fouten bij te houden, onze services te verbeteren, aanmeldingen toe te staan, evenals voor gerichte marketing- en reclamedoeleinden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door BedrijfsFitnessOnline verwijzen wij je graag naar ons Cookiebeleid.

SOCIAL MEDIA OF ANDERE WEBSITES

Onze Website bevat links naar websites van derden, bijvoorbeeld naar Twitter, Facebook of LinkedIn. Als je deze links volgt, verlaat je onze Website. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan BedrijfsFitnessOnline geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacybeleid van de website die je bezoekt voor meer informatie.

JOUW RECHTEN

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, waaronder:

Recht op inzage, correctie en wissing van jouw persoonsgegevens: BedrijfsFitnessOnline onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. Daarbij vragen wij jou ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen in jouw persoonlijke omstandigheden (bijv. een adreswijziging, bankrekening) aan BedrijfsFitnessOnline worden gemeld zodat wij ervoor kunnen zorgen dat je persoonsgegevens up-to-date zijn.

Je hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en om ons te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te blokkeren in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.

Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer jouw persoonsgegvens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).

Recht op dataportabiliteit: voor zover wij jouw persoonsgegegvens verwerken basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, zoals bijvoorbeeld je Lidmaatschap, heb je het recht deze gegegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen.

Intrekken van toestemming: Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van jouw persoonsgegevens.

Recht van verzet: Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Recht op beperking: Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden heb je het recht van BedrijfsFitnessOnline de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.

Recht van bezwaar: voor zover wij vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om jouw persoonlijke gegevens te verwerken als wettelijke grondslag, heb je het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en we moeten een einde maken aan deze verwerking, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor het gebruik die zwaarder wegen dan jouw privacybelang of indien verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Recht tot het indienen klacht: Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met dit Privacybeleid worden verwerkt.

Indien je een van jouw rechten wilt uitoefenen, kun je dit doen door contact op te door middel van de hieronder omschreven contactgegevens.

VRAGEN OF CONTACT

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy beleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met BedrijfsFitnessOnline via
onderstaande contactgegevens:

Health & Leisure Platforms B.V.

Elisabethhof 19

2353 EW Leiderdorp

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WIJZIGINGEN PRIVACY BELEID

Ons Privacy beleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een ​​fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor jou relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan jou kenbaar maken.

Onze partners:

 • aerofit
 • Arendse health club
 • Bootcamp Team
 • Club Pellikaan
 • Corpus Milon Clubs
 • Curves
 • Fit All Day
 • Fit for Free
 • Fitland
 • Fitline
 • Fit20
 • Fit4lady
 • Happy Bodies
 • Health Works
 • Infraligne
 • Keystone
 • Health Works
 • Living Well
 • myhealthclub
 • Newstyle
 • Optisport
 • Optisport
 • SportCity
 • Sportfondsen
 • starttorun
 • The Bootcamp Club
 • The Bootcamp Club
 • TrainMore
 • Overige sportlocaties

© BedrijfsFitnessOnline 2018