Welkom! Dit is het privacybeleid van BedrijfsFitnessOnline, gevestigd aan (2353 EW) Elisabethhof 19, in Leiderdorp (hierna: "BFO", "we", "wij" of "ons"). BFO neemt de privacy van haar klanten, partners en deelnemers zeer serieus. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), gaat BFO zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Daarom lichten wij de rol en de wijze waarop BFO persoonsgegevens verzamelt en gebruikt graag toe.

Wat doet BFO?

Alle bij BFO aangesloten sportscholen (hierna aangeduid als "partners") hebben hun zakelijke tak (B2B) uitbesteed aan BFO. Deze partners hebben BFO opdracht gegeven om hen te vertegenwoordigen bij de totstandkoming van overeenkomsten met zakelijke klanten (werkgevers) als ook met "zakelijke leden" (dat wil zeggen werknemers van de zakelijke klanten) in het kader van een bedrijfsfitnessregeling. Daarnaast houdt BFO zich in opdracht van haar partners mogelijk bezig met promotionele activiteiten en het verzorgen van het debiteurenbeheer.

BFO als verwerker

In het kader van haar dienstverlening gebruikt BFO, in opdracht en ten behoeve van haar partners, alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar dienstverlening. Bij deze gegevensverwerking houdt BFO zich aan de instructies van haar partners. Nu BFO onder de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid valt van de partners en zij de persoonsgegevens van hun zakelijke leden slechts gebruikt op instructie van haar partners, zijn deze partners 'verwerkingsverantwoordelijke' in de zin van de AVG. BFO, die de desbetreffende persoonsgegevens slechts gebruikt ten behoeve van de partners, kwalificeert daarmee als een 'verwerker' als bedoeld in de AVG. In overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen heeft BFO met iedere partner een verwerkersovereenkomst gesloten.

Op de verwerking van persoonsgegevens door de partners is het privacybeleid van de desbetreffende partner van toepassing. Wij raden aan ook dat privacybeleid goed door te lezen!

BFO is verwerker namens partners (sportscholen) niet namens klanten (werkgevers)

Gelet op de rol en verantwoordelijkheden van BFO, zal BFO geen persoonsgegevens verwerken op instructie van, ten behoeve van, of onder verantwoordelijkheid van werkgevers of andere klanten. Met andere woorden, als BFO persoonsgegevens van werkgevers of andere klanten ontvangt, gebruikt zij deze uitsluitend ten behoeve van de partners voor wie zij optreedt. BFO kwalificeert ten opzichte van werkgevers of andere zakelijke klanten dus nooit als verwerker. Gelet op deze positie van BFO, bestaat er geen wettelijke plicht een verwerkersovereenkomst te sluiten tussen BFO en werkgevers of andere klanten.

BFO als verantwoordelijke

In beperkte gevallen treedt BFO op als zelfstandig verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld waar het gaat om persoonsgegevens verzameld tijdens jouw gebruik van onze website of wanneer je contact met ons opneemt.

 

 

 

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan BFO jou direct dan wel indirect identificeren.

 

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in hoedanigheid van verantwoordelijke, zijn:

 

 • Individuele en zakelijke contactgegevens (zoals naam, bedrijfsnaam, functie, adres, e-mailadres, geslacht en telefoonnummer); de inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert of wanneer je een brochure aanvraagt via de website, een BFO leadkaart of het contactformulier invult;
 • Gegevens door jou verstrekt in het kader van jouw sollicitatie indien je per e-mail open solliciteert of reageert op een van onze vacatures;
 • Elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze Website via jouw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld je IP of MAC adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie;
 • Andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

 

 

 

Wat doen wij met jouw gegevens?

 

BFO verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag:

 

Voor de mogelijke totstandkoming van een overeenkomst: BFO verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om de brochure of informatie op jouw verzoek te verstrekken, om met jou in contact te treden in het kader van haar dienstverlening of om jouw sollicitatie te beoordelen. Daarnaast gebruiken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van jou te behandelen.

 

Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen: BFO gebruikt jouw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om onze website-bezoekers zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter te kunnen benaderen. Daarnaast gebruikt BFO persoonsgegevens voor statistische- en onderzoekdoeleinden of voor marketingdoeleinden, om onze bestaande klanten te informeren over diensten of speciale acties van BFO die interessant kunnen zijn.

 

Tot slot gebruikt BFO jouw persoonsgegevens om haar diensten te verbeteren, bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, om beleid en procedures uit te voeren; om haar in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of bedrijfsactiviteiten van BFO, een acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis.

 

Op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming: Met jouw voorafgaande toestemming kan BFO jouw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om een actieperiode aan te kondigen per e-mail.

 

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: BFO gebruikt jouw persoonsgegevens zoals in dit Privacybeleid omschreven ook om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

 

 

 

Delen van persoonsgegevens

 

Alleen daartoe geautoriseerde werknemers binnen BFO hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij BFO.

 

Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder jouw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezelijking van doeleinden zoals omschreven in dit Privacybeleid. Zo delen wij jouw persoonsgegevens met een aantal Communicatie / IT-leveranciers, omdat dit noodzakelijk is voor de levering van onze diensten.

 

In het geval dat BFO wordt overgenomen of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

 

Tot slot kan BFO jouw persoonsgegevens openbaar maken aan publieke instanties indien dit noodzakelijk is in het kader van toepasselijke wettelijke verplichtingen.

 

 

 

Doorgifte van persoonsgegevens

 

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. We zullen in dat geval de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU standaard contracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

 

Je hebt het recht op een kopie van alle documentatie waaruit blijkt dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door een verzoek in te dienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

 

Beveiliging van je gegevens

 

BFO neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

 

 

 

Bewaartermijnen

 

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere:

 

 1. de periode gedurende welke we een lopende relatie met je hebben;

 

 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken onder andere om te begrijpen hoe onze services worden gebruikt, om bugs en fouten bij te houden, onze services te verbeteren, aanmeldingen toe te staan, evenals voor gerichte marketing- en reclamedoeleinden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door BFO verwijzen wij je graag naar ons Cookiebeleid.

 

 

 

Andere websites

 

Onze website bevat links naar websites van derden, waaronder onze Partners. Als je deze links volgt, verlaat je onze website. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan BFO geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacybeleid van de website die je bezoekt voor meer informatie.

Jouw rechten

 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, waaronder:

 

Recht op inzage, correctie en wissing van jouw persoonsgegevens: BFO onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. Daarbij vragen wij jou ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen in jouw persoonlijke omstandigheden (bijv. een adreswijziging, bankrekening) aan BFO worden gemeld zodat wij ervoor kunnen zorgen dat je persoonsgegevens up-to-date zijn.

 

Je hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en om ons te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te blokkeren in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking, of wanneer deze gebruikt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.

 

Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer jouw persoonsgegvens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).

 

Recht op dataportabiliteit: voor zover wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, zoals bijvoorbeeld je Lidmaatschap, heb je het recht deze gegegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen.

 

Intrekken van toestemming: Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van jouw persoonsgegevens.

 

Recht van verzet: Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 

Recht op beperking: Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden heb je het recht van BFO de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet gebruikt en niet gewijzigd mogen worden.

 

Recht van bezwaar: voor zover wij vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om jouw persoonlijke gegevens te verwerken als wettelijke grondslag, heb je het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en we moeten een einde maken aan deze verwerking, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor het gebruik die zwaarder wegen dan jouw privacybelang of indien verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 

Recht tot het indienen klacht: Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met dit privacybeleid worden gebruikt.

 

Indien je een van jouw rechten wilt uitoefenen, kun je dit doen door contact op te door middel van de hieronder omschreven contactgegevens.

 

 

Vragen of contact

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy beleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met BFO via onderstaande contactgegevens:

 

BedrijfsFitnessOnline

 

Elisabethhof 19

 

2353 EW Leiderdorp

 

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Wijzigingen

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een ​​fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor jou relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan jou kenbaar maken.

 

 

 

 

 

 

Onze partners:

 • aerofit
 • Arendse health club
 • Bootcamp Team
 • Club Pellikaan
 • Corpus Milon Clubs
 • Fit All Day
 • Fit for Free
 • Fitland
 • Fitline
 • Fit20
 • Fit4lady
 • Happy Bodies
 • Health Works
 • Keystone
 • Health Works
 • Living Well
 • myhealthclub
 • Newstyle
 • Optisport
 • SportCity
 • Sportfondsen
 • starttorun
 • The Bootcamp Club
 • The Bootcamp Club
 • TrainMore
 • Overige sportlocaties

© BedrijfsFitnessOnline 2021